EKOŠKOLA

Od 23. června 2010 se naše škola pyšní mezinárodním titulem Ekoškola. Slavnostní předání titulu probíhalo ve Valdštejnském paláci v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR. Titul předávala ministryně životního prostředí Ing. Rut Bízková. V roce 2012 jsme titul obhájili na další dva roky.

V roce 2014 jsme získali certifikát na čtyřleté období do června 2018.

Program Ekoškola zastřešuje ekologické sdružení TEREZA, je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů a vedení školy. V rámci tohoto programu naši žáci založili celoškolní pracovní tým, poznávali a učili se o environmentálních tématech, usilovali o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Vytvořili vlastní Ekokodex, analyzovali situaci na škole v uvedených oblastech a navrhovali zlepšení, která se snažili posléze naplnit. Po téměř dvouleté práci proběhl na naší škole ekologický audit a na základě jeho výsledku byl škole udělen mezinárodní titul, vlajka a logo Ekoškola. Tím ovšem naše práce nekončí. K dvěma vybraným tématům - odpady a prostředí školy, jsme letošní školní rok přidali ještě jedno téma - voda a letos budeme titul obhajovat.

Prezentace - Cesta k získání titulu EKOŠKOLA


Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na Základní škole Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem je zpracován v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 32 338/2000-22 ze dne 14. prosince 2001 s přihlédnutím k vyhlášené Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky na období 2008 - 2015.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je zaváděna ve Státní politice životního prostředí jako jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí. Rozvoj EVVO v ČR je zakotven v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (v §13) a je dále strategicky určen Státním programem EVVO ČR.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta představují nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základním předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost.

Dlouhodobý školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2017 - 2020
Dlouhodobé cíle EVVOAnalýza školy
Krátkodobý plán EKoškoly - 1. část
Krátkodobý plán EKoškoly - 2. část
Ekokodex

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je enviromentální výchova. Vytváří u žáků pocit odpovědnosti za životní prostředí, péči o zeleň v okolí školy, udržování pořádku a třídění odpadu. Je nutné zapojit žáky k aktivní účasti na vytváření estetického prostředí ve škole, vychovávat je k estetickému cítění a vnímání okolního světa. Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické a pozitivně tak ovlivnit životní postoje žáků, pedagogů i široké veřejnosti. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta tvoří nedílnou součást školního vzdělávacího programu. Tento program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zpracován pro školní rok 2011/2012 a bude průběžně aktualizován a doplňován. Informace o jeho realizaci bude součástí výroční zprávy školy a autoevaluace.

Prezentace - akce školy s EVVO tematikou - 2016/17
Prezentace - akce školy s EVVO tematikou - 2013/14
Prezentace - akce školy s EVVO tematikou od roku 2009 do 2012
Ukázky ze starších akcí 1
Ukázky ze starších akcí 2


Zpět EVVO