Environmentální výchova na naší škole

Na škole máme EVVO zařazenou do výchovně-vzdělávacího procesu od r. 2001. Zpočátku se jednalo o jednotlivé akce - postupně tato výchova prolínala stále do více předmětů. Při tvorbě ŠVP jsme začali řešit EVVO systematicky. Na každý školní rok vypracováváme plán EVVO. Třídíme odpad, zapojujeme se do sběru papíru, hliníku, pet víček a baterií, pořádáme besedy a exkurze s ekologickou tematikou, využíváme programové nabídky ekocentra Zelená pumpa (semináře pro učitele, ekovýchovné programy pro děti), spolupracujeme s dětskou organizací Junák, organizujeme projektové dny (Den Země, Den stromu, Den bez aut, Den proti kouření …).

Dále jsme se účastnili ekologického projektu KITH - Kyoto in the Home a Slunce do škol. V rámci Rozvojových programů Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 a 2009 jsme realizovali dva projekty Škola v zahradě a Žijeme v Přírodním parku Třemšín. Projekty jsou popsány v dále.


Dlouhodobý školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2017 - 2020
Dlouhodobé cíle EVVO
Roční školní plán EVVO na školní rok 2016/2017
Prezentace - akce školy s EVVO tematikou - 2016/17
Prezentace akcí ze školního roku 2013/14
Usilujeme o obhájení titulu Ekoškola
Podrobnější informace o EKOŠKOLE


Realizované projekty s EVVO tematikou

Rok 2012/13

V rámci projektu jsme zorganizovali několikadenní adaptační kurzy a školy v přírodě. Jejich součástí byla realizace přírodovědných exkurzí na místa, která nejsou pro naše žáky běžně dostupná (např. KRNAP, NP Šumava). Z prostředků daru bylo financováno vstupné do přírodovědných muzeí, na farmu, jízdné ekobusu. Součástí kurzů byly přírodovědné vycházky do Přírodního parku Třemšín v doprovodu lesního pedagoga.

Na podporu výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, chování a žáky s autismem) jsme pořídili vhodné výukové programy na PC kompenzující jejich postižení a zvyšující názornost a motivaci při výuce a pracovní sešity.

Učebnu přírodopisu jsme vybavili novou názornou učební pomůckou - modelem lebky a dále jsme pořídili dřevěné boxy na přehledné roztřídění nerostů a hornin. V rámci výuky přírodovědných předmětů se staráme o školní zahradu, kde byla vybudována hmatová stezka, byla provedena výsadba nových dřevin a potřebná údržba záhonů.

Rozšířili jsme knižní fond školní knihovny a zajistili předplatné časopisů Naše příroda, Příroda a Geografické rozhledy.

Podpořili jsme činnost ekospojek - týmu žáků, který je hlavním iniciátorem ochrany životního prostředí ve škole a v jejím okolí (od roku 2010 má škola mezinárodní titul Ekoškola). Z daru byla financována návštěva ZOO Praha, kde sponzorujeme levharta obláčkového.Rok 2011/12
Člověk a voda v našem kraji

Vyhlásili jsme celoroční ekologický projekt "Člověk a voda v našem kraji" a s ním spojenou fotografickou soutěž na téma "Voda".
V září jsme podnikli celodenní terénní výlety a exkurze za poznáním vodstva našeho regionu. U rybníků jsme pozorovali živočichy, zjišťovali kvalitu a míru znečištění vody.Rok 2010/11
Historie našeho kraje
Cílem projektu je poznat historii kraje, v němž naši žáci žijí.

V září 2010 jsme uspořádali v rámci celoročního projektu "Historie našeho kraje" první projektový den školního roku 2010/11.

Žáci 5. ročníku navštívili zámek Dobříš, žáci 6. ročníku vyjeli za poznáním do příbramského podzemí. Jejich cílem se staly doly Anna a Vojtěch.
Třída 7. A vyrazila podle mapy na kamenné moře na Hřebenci. Cestou je doprovázel ing. Hrdina. Vyprávěl o lese a životě v něm. Nezapomněl se zmínit i o tom, co ho ničí, upozornil na řadu rozmanitých lišejníků a rostlin. Z vrcholu Hřebence se otevřel nádherný výhled na zdejší krajinu, bylo vidět až na Šumavu.
Třída 7. B uskutečnila procházku po historických místech Rožmitálu, např. Stará škola J.J.Ryby, pamětní deska R. Hofmeistera, kamenný most z 19. století, kostel sv. Jana Nepomuckého. Potom navštívili nové Podbrdské muzeum v Rožmitále, kde děti nejvíc zaujalo patro věnované J. J. Rybovi.
Žáky 8. ročníku odvezl autobus na Teslíny. Odtud se vydali po lesní cyklostezce směrem na Padrťské rybníky. Prozkoumali okolí Horního i Dolního rybníka a přes Břízkovec dorazili do Míšova.
Padrťské rybníky byly cílem i žáků 9. ročníku. U Dolního Padrťského rybníku na ně čekal s přívalem informací pan Pour. Dozvěděli se, že Padrťské rybníky byly založeny v 16. století a sloužily jako zásobárna vody pro účely železářství. V okolí rybníků se rozkládalo několik dnes již zaniklých obcí - Padrť, Záběhlá a Kolvín. Tyto obce byly nejprve vysídleny během 2. světové války. V těsné blízkosti obce Kolvín byl dokonce vybudován koncentrační tábor, který však naštěstí nebyl využit pro původní účel v důsledku lesní kalamity způsobené vichřicí, ale byl využit jako ubytovna pro totálně nasazené v době války. Počet pracovníků se pohyboval mezi neuvěřitelnými 5 - 6 tisíci. Vytěžené dřevo putovalo samozřejmě do Německa. Po skončení války se obyvatelstvo do obcí vrátilo, ale hned v 50. letech při rozšiřování VÚ Brdy byly vesnice úplně zlikvidovány. Panu Pourovi patří poděkování za poutavé vyprávění, ukázku starých fotografií, map a plánků.

Součástí projektu "Historie našeho kraje" byla i fotografická soutěž. Děti měly fotit vše, co souviselo s historií regionu.Rok 2009/10
Žijeme v Přírodním parku Třemšín
Cílem projektu je podpora praktické environmentální výchovy se zaměřením na Přírodní park Třemšín. V rámci projektu zrealizujeme pro žáky pobytovou environmentální akci, exkurze, projektové dny, workshopy. Navážeme spolupráci s organizacemi zabývající se ŽP. Provedeme úpravu přírodovědné učebny, nakoupíme vhodné pomůcky a literaturu pro EVVO. Zahájíme výuku nových VP a NP předmětů zaměřených na EVVO, vytvoříme výukové materiály z našeho regionu. Projekt přispěje k prohloubení environmentálních znalostí, prohloubí vztah žáků k regionu, přispěje k informovanosti veřejnosti o zdejším kraji.
Projekt je spolufinancován MŠMT (výše dotace - 150 000,-Kč), vlastní podíl 90 000,-Kč.


Rok 2008/9
Škola v zahradě
Cílem projektu Škola v zahradě je vytvořit v areálu školy naučnou školní zahradu. Projekt přispěje k realizaci ŠVP Klíč do života. Součástí zahrady bude např. naučná stezka, meteorologická stanice, venkovní učebna, záhony, místo pro relaxaci. Důležitým aspektem projektu je aktivní podíl žáků na budování zahrady. Venkovní environmentální výchova pomůže získat žákům znalosti o životním prostředí, vytvořit dovednosti a schopnosti jak se starat o místo, kde žijeme, vytvořit si pozitivní postoj k přírodě, pochopit nezbytnost postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti.

Projekt je spolufinancován MŠMT (výše dotace - 100 000,-Kč).
Věcné vyhodnocení projektu