Škola

Další projekty

2018

Projekt: Praktická environmentální výchova na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

V rámci projektu rozšíříme využití školní zahrady pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Vybudujeme venkovní učebnu vhodnou pro výuku přírodovědných předmětů, projektové dny, předměty výchovného charakteru a relaxaci o přestávkách. Do zahrady instalujeme naučné prvky – ukázky regionálních kamenů, ptačí budky, informační panely, záhony na pěstování zeleniny, vysadíme méně známé dřeviny, postavíme vrbovou chýši. Na realizaci projektu se budou podílet žáci a učitelé školy. V zahradě vytvoříme naučný prostor pro badatelské pozorování, navázání kontaktu dětí s přírodou a získání pracovních dovedností. Projekt bude ukončen v roce 2020.

2016

Projekt: Rozvíjení jazykových kompetencí žáků

CZ.1.07/1.1.00/56.0746 
Naše škola využila možnost k zapojení se do projektu v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vybrali jsme si tři šablony.
1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Hlavním cílem projektu je rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. Je známo, že v důsledku široké nabídky volnočasových aktivit zájem dětí o knihy a čtení upadá. Čtení knih má však v životě člověka nezastupitelné místo a aktivní čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Do projektu jsme zapojili všechny ročníky kromě prvního. Povinností učitelů českého jazyka bylo vytvořit tematický plán na 10 Čtenářských dílen, ty pak metodicky popsat a v závěrečné zprávě je zhodnotit. Čtenářská dílna probíhala v každém ročníku jednou týdně při hodině čtení či literární výchovy. Žáci si mohli na tuto hodinu přinést jakoukoli knihu dle svého vlastního výběru a z ní si přibližně 20 minut z této hodiny samostatně četli. Pokud si žák žádnou knihu nedonesl, půjčil si knihu ze školní knihovny. Díky zapojení do projektu Čtenářských dílen získala naše škola možnost nákupu přibližně 700 knih do školní knihovny, v níž si může knihu zapůjčit kterýkoli žák naší školy. Věříme, že nová nabídka knih naše čtenáře zaujme. A jakou měl projekt odezvu u našich žáků? Čtenářské dílny se jim opravdu líbily, dokonce spoustu "nečtenářů" se rozečetlo, a to nejen ve škole, a upevnilo se tak v přesvědčení, že "číst je normální". 

2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele
V září a říjnu se uskutečnila zahraniční jazyková stáž na Maltě pro pět učitelů z naší školy. Každý den docházeli na jazykový kurz. Ve volných chvílích navštěvovali místní památky a poznávali život a kulturu jiné země. Kurz jim pomohl osvojit si nové postupy při výuce anglického jazyka. Poznali kulturu a zvyky jiné země. Stáž s jazykovým kurzem rozhodně přispěla ke zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních schopností pedagogů. Dále přispěla k získání materiálů a metod pro výuku.

3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
V prosinci vycestovalo 39 žáků za doprovodu 7 učitelů na vzdělávací pobyt do Hastingsu a dalších měst ve Velké Británii. Dětem bylo hrazeno 80% z ceny zájezdu. V Hastingsu žáci navštěvovali kurz, kde se zdokonalili v angličtině. Vše perfektně zvládli a na konci kurzu každý žák obdržel certifikát. Kromě výuky absolvovali velmi bohatý a náročný program. Navštívili Londýn, kde se projeli lanovkou přes řeku Temži, navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Prošli se po mostě Tower Bridge, kolem Buckinghamského paláce, Big Benu a navštívili spoustu dalších památek. 

Projekt: Podpora technického vzdělávání žáků

CZ.1.07/1.1.00/57.0462

Naše škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT Výzva č. 57 OP VK pro podporu technických dovedností žáků na druhém stupni. V rámci tohoto projektu s názvem Podpora technického vzdělávání žáků jsme obdrželi finanční dotaci více než 200 000 Kč na vybavení školní dílny a rozvoj profesních dovedností učitelů. Peníze jsme samozřejmě nedostali jen tak, a proto se žáci 9. ročníků pustili do práce a ve dvojicích a trojicích vyráběli krmítka. Pracovali svědomitě a podle připravené dokumentace vytvořili krásné výrobky. Z finanční dotace jsme koupili do dílny nové nářadí pro žáky, na přípravu materiálu elektrické nářadí pro učitele a nakonec jsme pro děti pořídili čtyři miniaturizované dřevoobráběcí stroje. 

Rok 2014

Projekt: Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

Naše škola stala partnerem společnosti AV MEDIA a.s., která patří mezi leadery v oboru technického i metodického poradenství v oblasti ICT na školách a zároveň je předkladatelem projektu. Cílovou skupinou tohoto projektu byli pedagogičtí pracovníci ZŠ i SŠ, kterým se spolu s rozmachem moderních technologií otevírají nové cesty a metody výuky. Cílem bylo získání dalšího ICT vybavení pro potřeby školy, vzdělávání a inspirace pedagogů v oblasti efektivního využívání didaktických IT pomůcek ve vyučovacím procesu. Nové vybavení ICT přispělo k modernizaci, zkvalitnění a zpestření výuky. Pedagogičtí pracovníci během akreditovaných kurzů a následné odborné on-line podpory byli vedeni k získávání zkušeností a nabytí sebejistoty při práci s IC technikou.