Školní řád

Nový školní řád ZŠ Jakuba Jana Ryby byl projednán na pedagogické radě 23. 9. 2015 a schválen školskou radou 8. 10. 2015.
Účinnost nabyl dne 9. 10. 2015. Žáci probírají školní řád vždy na začátku školního roku.
Rodiče jsou informováni o vydání a obsahu školního řádu na třídních schůzkách.

Pod následujícím odkazem je celé znění školního řádu. Věnujte pozornost zejména omlouvání žáků.

Školní řád