Další projekty realizované na naší škole


Rok 2016


Projekt: Rozvíjení jazykových kompetencí žáků
CZ.1.07/1.1.00/56.0746
Naše škola využila možnost k zapojení se do projektu v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vybrali jsme si tři šablony.
1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Hlavním cílem projektu je rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. Je známo, že v důsledku široké nabídky volnočasových aktivit zájem dětí o knihy a čtení upadá. Čtení knih má však v životě člověka nezastupitelné místo a aktivní čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Do projektu jsme zapojili všechny ročníky kromě prvního. Povinností učitelů českého jazyka bylo vytvořit tematický plán na 10 Čtenářských dílen, ty pak metodicky popsat a v závěrečné zprávě je zhodnotit. Čtenářská dílna probíhala v každém ročníku jednou týdně při hodině čtení či literární výchovy. Žáci si mohli na tuto hodinu přinést jakoukoli knihu dle svého vlastního výběru a z ní si přibližně 20 minut z této hodiny samostatně četli. Pokud si žák žádnou knihu nedonesl, půjčil si knihu ze školní knihovny. Během čtení si žáci také všímali předem dohodnutých jevů či okolností příběhu, charakterizovali postavy apod. Následně s těmito informacemi pracovali, společně sdíleli, diskutovali, formulovali své názory, vedli si podvojné deníky, psali dopisy autorům, učili se psát zápisy z četby, získávali návod na smysluplné zpracování referátu o četbě, vedli si čtenářské grafy, které jim pomohly sledovat a zhodnocovat své čtenářské pokroky. Díky zapojení do projektu Čtenářských dílen získala naše škola možnost nákupu přibližně 700 knih do školní knihovny, v níž si může knihu zapůjčit kterýkoli žák naší školy. Věříme, že nová nabídka knih naše čtenáře zaujme. A jakou měl projekt odezvu u našich žáků? Čtenářské dílny se jim opravdu líbily, dokonce spoustu "nečtenářů" se rozečetlo, a to nejen ve škole, a upevnilo se tak v přesvědčení, že "číst je normální". Realizace projektu bude sice ukončena k 31. 12. 2015, ale za většinu učitelů slibuji, že Čtenářské dílny z našich hodin literární výchovy nezmizí.
2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele V září a říjnu se uskutečnila zahraniční jazyková stáž na Maltě pro pět učitelů z naší školy. Každý den jsme docházeli na jazykový kurz. Ve volných chvílích jsme navštěvovali místní památky a poznávali život a kulturu jiné země. Kurz nám pomohl osvojit si nové postupy při výuce anglického jazyka. Poznali jsme kulturu a zvyky jiné země. Stáž s jazykovým kurzem rozhodně přispěla ke zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních schopností pedagogů. Dále přispěla k získání materiálů a metod pro výuku.
3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky V prosinci vycestovalo 39 žáků za doprovodu 7 učitelů na vzdělávací pobyt do Hastingsu a dalších měst ve Velké Británii. Dětem bylo hrazeno 80% z ceny zájezdu. V Hastingsu žáci navštěvovali kurz, kde se zdokonalili v angličtině. Vše perfektně zvládli a na konci kurzu každý žák obdržel certifikát. Kromě výuky jsme absolvovali velmi bohatý a náročný program. Navštívili jsme i Londýn, kde jsme se projeli lanovkou přes řeku Temži, navštívili jsme muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Prošli jsme se po mostě Tower Bridge, kolem Buckinghamského paláce, Big Benu a navštívili jsme spoustu dalších památek. Velký přínos vidím v tom, že zájezd umožnil dětem poznat místa, kulturu a zvyky, o kterých si zatím jen četli v učebnicích.
Projekt: Podpora technického vzdělávání žáků
CZ.1.07/1.1.00/57.0462
Naše škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT Výzva č. 57 OP VK pro podporu technických dovedností žáků na druhém stupni. V rámci tohoto projektu s názvem Podpora technického vzdělávání žáků jsme obdrželi finanční dotaci více než 200 000 Kč na vybavení školní dílny a rozvoj profesních dovedností učitelů. Peníze jsme samozřejmě nedostali jen tak, a proto se žáci 9. ročníků pustili do práce a ve dvojicích a trojicích vyráběli krmítka. Pracovali svědomitě a podle připravené dokumentace vytvořili krásné výrobky. Z finanční dotace jsme koupili do dílny nové nářadí pro žáky, na přípravu materiálu elektrické nářadí pro učitele a nakonec jsme pro děti pořídili čtyři miniaturizované dřevoobráběcí stroje.Rok 2014


2014/2015 Projekt: „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost
V současné době se naše škola stala partnerem společnosti AV MEDIA a.s., která patří mezi leadery v oboru technického i metodického poradenství v oblasti ICT na školách a zároveň je předkladatelem projektu. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ i SŠ, kterým se spolu s rozmachem moderních technologií otevírají nové cesty a metody výuky. Cílem je získání dalšího ICT vybavení pro potřeby školy, vzdělávání a inspirace pedagogů v oblasti efektivního využívání didaktických IT pomůcek ve vyučovacím procesu. Nové vybavení ICT přispěje k modernizaci, zkvalitnění a zpestření výuky. Pedagogičtí pracovníci budou během akreditovaných kurzů a následné odborné on-line podpory vedeni k získávání zkušeností a nabytí sebejistoty při práci s IC technikou, čímž se stávají příkladem pro ostatní kolegy. Následná difúze zkušeností a dovedností pedagogických pracovníků je podporována pořádáním odborných konferencí se zaměřením na inspiraci a vzdělávání.


Praktická ekologická výchova s využitím školní zahrady a okolní krajiny
Realizací projektu jsme dosáhli těchto cílů:
- Vybudování naučné stezky v areálu školní zahrady s doprovodnými texty, pracovními listy - vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení.
- Poznávání okolních ekosystémů formou exkurzí s lesním pedagogem.
- Instalace naučně-herních a relaxačních prvků do zahrady.
- Rozšíření vybavení odborné učebny přírodopisu a fyziky o moderní výukové pomůcky.
- Rozšíření vybavení třídních knihoven o odbornou literaturu a časopisy.
- Podpora činnosti ekospojek na škole.
Projekt je spolufinancován LČR (výše daru - 50 000,-Kč).Rok 2013


Podpora výuky se zaměřením na přírodovědnou tematiku
Realizací projektu jsme dosáhli těchto cílů:
-Rozšíření adaptačních kurzů a škol v přírodě o exkurze do Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku a přírodovědné vycházky do Přírodního parku Třemšín.
-Pořízení výukových programů a literatury pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a poruchami autistického spektra.
-Rozšíření vybavení odborné učebny přírodopisu o výukové pomůcky.
-Rozšíření vybavení školní knihovny o odbornou literaturu a časopisy.
-Podpora činnosti ekospojek na škole
Projekt je spolufinancován LČR (výše daru - 50 000,-Kč).Rok 2009


Žijeme v Přírodním parku Třemšín
Cílem projektu je podpora praktické environmentální výchovy se zaměřením na Přírodní park Třemšín. V rámci projektu zrealizujeme pro žáky pobytovou environmentální akci, exkurze, projektové dny, workshopy. Navážeme spolupráci s organizacemi zabývající se ŽP. Provedeme úpravu přírodovědné učebny, nakoupíme vhodné pomůcky a literaturu pro EVVO. Zahájíme výuku nových VP a NP předmětů zaměřených na EVVO, vytvoříme výukové materiály z našeho regionu. Projekt přispěje k prohloubení environmentálních znalostí, prohloubí vztah žáků k regionu, přispěje k informovanosti veřejnosti o zdejším kraji.
Projekt je spolufinancován MŠMT (výše dotace - 150 000,-Kč), vlastní podíl 90 000,-Kč.Rok 2008


Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Cílem projektu je zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků. V rámci projektu vybavíme třídní knihovny na I. stupni a informační centrum beletrií, encyklopediemi, odbornými tituly a časopisy, aby tento knižní fond sloužil žákům k získávání informací při vyučování, přípravě referátů, prezentací. Důležitým aspektem projektu je prohloubit zájem o čtení zařazováním školních i mimoškolních aktivit např. literární exkurze a soutěže, tvůrčí psaní, divadelní představení, spolupráce s místní knihovnou. Zvýšení čtenářské gramotnosti přispěje k rozvoji jazykové kultury a komunikačních dovedností žáků.
Projekt je spolufinancován MŠMT (výše dotace - 100 000,-Kč).
Věcné vyhodnocení projektu


Škola v zahradě
Cílem projektu Škola v zahradě je vytvořit v areálu školy naučnou školní zahradu. Projekt přispěje k realizaci ŠVP Klíč do života. Součástí zahrady bude např. naučná stezka, meteorologická stanice, venkovní učebna, záhony, místo pro relaxaci. Důležitým aspektem projektu je aktivní podíl žáků na budování zahrady. Venkovní environmentální výchova pomůže získat žákům znalosti o životním prostředí, vytvořit dovednosti a schopnosti jak se starat o místo, kde žijeme, vytvořit si pozitivní postoj k přírodě, pochopit nezbytnost postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti.

Projekt je spolufinancován MŠMT (výše dotace - 100 000,-Kč).
Další významní sponzoři jsou uvedeny na našich stránkách pod odkazem "Sponzoři školy"
Věcné vyhodnocení projektu
Fotografie z budování zahrady


Rok 2007


Výuka cizích jazyků s akcentem na kombinované studium (dále jen "blended learning", resp. BL) a samostudium cizích jazyků (jazyk anglický a německý)
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu financovaným ESF - Výuka cizích jazyků s akcentem na kombinované studium (dále jen "blended learning", resp. BL) a samostudium cizích jazyků (jazyk anglický a německý). Jako škola pilotní ověřujeme ve 3 jazykových skupinách vytvořený výukový materiál. Do projektu je zapojeno další 8 škol.Comenius grant - Lifelong Learning Programme
V letošním školním roce se učitelka anglického jazyka Mgr. M. Hašková zúčastnila 14-denního kurzu pro učitele Aj 2.stupně v Southamptonu ve Velké Británii. Kurz byl financován z grantu schváleném Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy pro oblast Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz obsahoval metodické přednášky, přednášky o Britském školství, multikulturalitě Velké Británie, návštěvy státních i soukromých škol a poznávací výlety. Akce se zúčastnilo 18 učitelů z 8 evropských zemí.Účastníci projektu


Rok 2006

Moderní informační centrum s vlastním webovým serverem - pomocník při zavádění ICT služeb do výuky(*.doc)
Cílem projektu je vytvořit moderní informační centrum s vlastním webovým serverem, jehož prostřednictvím oslovíme širokou pedagog. veřejnost, rodiče našich žáků i žáky samotné. V rámci projektu prověříme využívání softwaru pro zkoušení a testování žáků (vhodná příprava na příjímací zkoušky) a pro tvorbu tématických celků a výukových jednotek v počítačových učebnách, učebně s interaktivní tabulí a běžné učebně s prezentační sestavou. Vytvoříme vlastní výukové materiály s profesionálním vzhledem a širokou využitelností. Veškeré výstupy projektu doplněné fotogalerií a videoukázkami z výuky zveřejníme na našich www.zsrozmital.cz. S výstupy projektu seznámíme učitele formou školení, seminářů a ukázkových hodin. Pro žáky budeme na webu uvádět informace pro praktické využití (např. zadávání úkolů, přehled probíraného učiva - vhodné při absenci), jejich rodiče zaujmeme ukázkami prací jejich dětí. Spoluprací s Mateřským centrem chceme podpořit profesní růst maminek na mateřské dovolené.


 
Rok 2004

Rozvojový program na podporu informačních center 2004(*.doc)
Cílem projektu "Specifika výuky žáků ve dvou typech multimediální učebny - počítačové učebně s programem MasterEye a učebně s interaktivní tabulí" bylo vybudovat učebnu s interaktivní tabulí a porovnat možnosti výuky v ní s výukou v klasické počítačové učebně. Metodické závěry z projektu jsou pod odkazem Metodické materiály. Zaměřili jsme se především na vhodnost použití známých výukových programů (Terasoft, Didakta, Matik Liberec, Cabri Geometrie II, Vlastík, Zeměpis - Holubec,...) v závislosti na typu učebny nebo fázi výuky. Součástí příručky je i rozsáhlý materiál obsahující popis učebny s interaktivní tabulí a návod, jak používat software dodávaný k tabuli.
Rok 2003

Testování programu MasterEyeXL 4.0 při využití výukového softwaru a internetu ve výuce(*.doc)
Cílem projektu bylo ověření vhodnosti programu MasterEyeXL 4.0 pro výuku na PC. Soustředili jsme se na dvě oblasti testování:
  • využití MasterEye při používání výukového softwaru a Internetu při výuce matematiky, čes. jazyka, dějepisu, zeměpisu, angl. jazyka, fyziky
  • využití MasterEye při seznamování žáků s novými programy např. v hodinách matematiky s geometrickým výuk. programem CABRI Geometrie II a při informatice s grafickým editorem Zoner Callisto

  • Cílem je nejen poznat všechny výhody MasterEye pro výuku, ale i ověřit, zda učitel se základními znalostmi ovládání PC bude schopen po patřičném proškolení tento program používat ke zvýšení efektivnosti výuky.