Operační program Výzkum, vývoj, vzděláváníV rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jsme se zapojili do výzvy 02_16_022
"Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I"

Informační leták zde

Projekt: Kvalitní výuka při společném vzdělávání
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001380)

Pro další zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu jsme si zvolili aktivity, které přispějí k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pedagogů a extrakurikulární rozvojové aktivity pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Projekt bude realizován do 31. 8. 2018

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin zaměřené na čtenářskou gramotnost a inkluzi)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - Mentoring

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost, Inkluze

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Tandemová výuka na ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářské kluby pro žáky ZŠ

Kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem