Školní rok 2017/2018 na ZŠ J. J. Ryby

V pondělí 4. září začíná nový školní rok. Do školních lavic poprvé usedne 49 prvňáčků. Zřizovatel školy - město Rožmitál pod Třemšínem - věnoval všem prvňáčkům balíček se základními učebními pomůckami. Přejeme jim, ať chodí do školy rádi a stráví v ní devět krásných let, na která budou vzpomínat celý život.

V letošním školním roce nás čeká velký úkol - obhájit po čtyřech letech mezinárodní titul Ekoškola. Naše aktivity se proto budou věnovat ve větší míře ochraně životního prostředí, úpravě okolí školy a školní zahrady, poznávání regionu, ve kterém žijeme. Cílem celoročního projektu s názvem "Poznáváme a chráníme přírodu" je podpora ekologického chování, recyklace a třídění odpadů, výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem, výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa. Podzim věnujeme poznávání našeho regionu, pokud bude koncem září pěkné počasí, vyrazíme na celodenní výlet do brdských lesů. V říjnu už po jedenácté uskutečníme lampionový pochod k mohyle ve Voltuši. Všechny Vás na pochod zveme. S přesným datem Vás seznámíme v příštím vydání Třemšínských listů.

Od září budeme pokračovat v realizaci dvouletého projektu "Kvalitní výuka při společném vzdělávání" finančně podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je poskytnout podporu především žákům s potřebou podpůrných opatření. Budeme opět realizovat u žáků oblíbené čtenářské klubů a kluby zábavné logiky a deskových her. Mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem bude pokračovat doučování. Tato aktivita má upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a lépe zvládat učivo v hlavních předmětech. V rámci projektu učitelé v minulém školním roce absolvovali řadu školení z oblasti inkluze a čtenářské gramotnosti, školení budou pokračovat i tento rok. Prohloubila se spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti podpory rozvoje základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, učitelé si předávali zkušenosti při vzájemných hospitacích, zkoušeli učit v tandemu, získávali dovednosti při poskytování podpory žákům s potřebou podpůrných opatření.

Naše pozornost se stále zaměřuje na oblast prevence rizikového chování žáků, kde se snažíme o minimalizaci šikany a dalších negativních jevů jako je např. kouření či požívání alkoholu a jiných drog. Všechna důležitá pravidla chování jsou uvedena ve školním řádu, kde jsou zároveň i postihy za jejich porušování. Metodičkou prevence rizikového chování je p. uč. Hofmanová, na kterou se mohou žáci i rodiče v případě problému obracet. Výchovné problémy a problémy s učením je možno řešit i s třídními učiteli nebo výchovnou poradkyní p. uč. Červenou a samozřejmě s vedením školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami a Rokycanech. Snažíme se poskytnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc a kvalitní zázemí.

V průběhu celého školního roku plánujeme opět akce, které si získaly oblibu u dětí, rodičů a veřejnosti. Patří sem vánoční besídky a rozsvícení vánočního stromu, již zmíněný pochod k mohyle J. J. Ryby, stužkovaná, sportovní akce, soutěže, atd. Vážení rodiče, budeme rádi, když si najdete chvilku a podpoříte účastí své děti i školu. Budeme rádi i za Vaše náměty, připomínky, pomoc a spolupráci.

Od září bude škola využívat v plné míře webovou aplikaci Bakaláři, kterou jsme ve zkušebním režimu začali využívat koncem minulého školního roku. Pro žáky i rodiče platí stejné přihlašovací údaje, prvňáčci je obdrží v září. Jejím prostřednictvím zpřístupníme informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči, např. omlouvaní žaků, hromadné rozesílání pozvánek, předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Rodiče mohou včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod. Doufejme, že chyby, které byly např. při vzájemné korespondenci mezi učiteli a rodiči, již poskytovatel služby odstranil a vše bude probíhat bez problémů.

Od září zahájí svou činnost zájmové kroužky. Poplatky za účast v kroužcích zůstávají stejné. Účast na prvním kroužku bude 250 Kč za pololetí, účast na druhém a dalším kroužku 100 Kč za pololetí. Pro zlepšení podmínek pro dojíždějící žáky plánujeme provoz ranního školního klubu.

Pro bezproblémovou práci školy je důležitá dobrá spolupráce s partnery - Školskou radou, Klubem rodičů a přátel školy, Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, kulturním klubem, Podbrdským muzeem a TJ Spartak. Klíčová je pak pro nás podpora zřizovatele školy - města Rožmitál. Jsme rádi, že škola patří mezi priority města. Významná je pro nás i pomoc sponzorů.

Přeji Všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2017/18 a rodičům jen samou radost z dosažených studijních výsledků svých dětí.PaedDr. Jana Bacíková
ředitelka školy