Školní rok 2016/2017 na ZŠ J. J. Ryby

Ve čtvrtek 1. září začíná nový školní rok. Do školních lavic poprvé usedne 48 prvňáčků. Zřizovatel školy - město Rožmitál pod Třemšínem - věnoval všem prvňáčkům balíček se základními učebními pomůckami. Přejeme jim, ať chodí do školy rádi a stráví v ní devět krásných let, na která budou vzpomínat celý život.

Od tohoto školního roku bude probíhat vzdělávání podle upraveného školního vzdělávacího programu Klíč do života. Úpravy bylo nutné provést tak, abychom dodrželi pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle nové vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. V naší škole společné vzdělávání tj. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá již řadu let. Nyní bychom měli mít zajištěny na základě nové vyhlášky potřebné finanční prostředky.

Přeji Všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2014/15 a rodičům jen samou radost z dosažených studijních výsledků svých dětí.

Letošní školní rok chceme věnovat sportu a pohybu ve všech formách. Cílem celoročního projektu s názvem "Rozhýbejme školu" je zvýšení pohybové aktivity dětí za účelem zlepšení obratnosti a posílení fyzické zdatnosti. Chceme zvednout děti od počítačů, televize a mobilních telefonů a naučit je prožívat radost z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Pohybové aktivity kompenzují duševní napětí a přispívají k rozvoji osobnosti. Aktivní odpočinek je základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence sociálně patologických jevů u dětí. Na výběru sportovních aktivit se budou podílet sami žáci, mohou připravovat různé sportovní akce a soutěže pro své spolužáky, rádi bychom opět uspořádali atletický čtyřboj mezi školami v našem regionu. Věříme, že se děti do sportovních aktivit zapojí a svojí nápaditostí nás příjemně překvapí.

Podzim věnujeme poznávání našeho regionu, pokud bude koncem září pěkné počasí, vyrazíme na celodenní výlet do brdských lesů. V říjnu už po desáté uskutečníme lampionový pochod k mohyle ve Voltuši. Všechny Vás na pochod zveme. S přesným datem Vás seznámíme v příštím vydání Třemšínských listů.

Od září budeme realizovat dvouletý projekt "Kvalitní výuka při společném vzdělávání" finančně podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je poskytnout podporu především žákům s potřebou podpůrných opatření. Učitelé si z nabízených šablon vybrali realizaci čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem budeme připravovat doučování. Tato aktivita může napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. V rámci projektu absolvují učitelé řadu školení z oblasti inkluze, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a mentoringu. Prohloubí se spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti podpory rozvoje základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

I letos se budeme věnovat environmentální výchově. Na jaře jsme navštívili školu v Milíně, která má jako my titul Ekoškola. Překvapili nás bohatým programem, který si pro nás připravili. Vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti nejen z ekologie, ale i z činnosti žákovského parlamentu. Inspirovali nás k další činnosti. Rozhodně chceme spolupráci prohlubovat.

Naše pozornost se stále zaměřuje na oblast prevence rizikového chování žáků, kde se snažíme o minimalizaci šikany a dalších negativních jevů jako je např. kouření či požívání alkoholu a jiných drog. Všechna důležitá pravidla chování jsou uvedena ve školním řádu, kde jsou zároveň i postihy za jejich porušování. Metodičkou prevence rizikového chování je p. uč. Hofmanová, na kterou se mohou žáci i rodiče v případě problému obracet. Výchovné problémy a problémy s učením je možno řešit i s třídními učiteli nebo výchovnou poradkyní p. uč. Červenou a samozřejmě s vedením školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami a Rokycanech. Snažíme se poskytnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc a kvalitní zázemí.

V průběhu celého školního roku plánujeme opět akce, které si získaly oblibu u dětí, rodičů a veřejnosti. Patří sem vánoční besídky a rozsvícení vánočního stromu, již zmíněný pochod k mohyle J. J. Ryby, stužkovaná, sportovní akce, soutěže, atd. Vážení rodiče, budeme rádi, když si najdete chvilku a podpoříte účastí své děti i školu. Budeme rádi i za Vaše náměty, připomínky, pomoc a spolupráci.

Od září zahájí svou činnost zájmové kroužky. Poplatky za účast v kroužcích zůstávají stejné. Účast na prvním kroužku bude 250 Kč za pololetí, účast na druhém a dalším kroužku 100 Kč za pololetí. Pro zlepšení podmínek pro dojíždějící žáky plánujeme provoz ranního školního klubu.

Pro bezproblémovou práci školy je důležitá dobrá spolupráce s partnery - Školskou radou, Klubem rodičů a přátel školy, Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, kulturním klubem, Podbrdským muzeem a TJ Spartak. Klíčová je pak pro nás podpora zřizovatele školy - města Rožmitál. Jsme rádi, že škola patří mezi priority města. Významná je pro nás i pomoc sponzorů.

Přeji Všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2016/17 a rodičům jen samou radost z dosažených studijních výsledků svých dětí.PaedDr. Jana Bacíková
ředitelka školy