Činnosti výchovného poradenství

Konzultační, poradenská a intervenční práce:

- seznámení s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- depistáž specifických poruch učení a chování
- plány v oblasti inkluze - realizovat a reflektovat aktivity, které naplňují principy společného vzdělávání žáků a podporují zejména žáky s potřebou podpůrných opatření
- práce s žáky s potřebou podpůrných opatření v jednotlivých stupních podpory
- podíl na tvorbě a realizace IVP, PLPP, spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a vybranými učiteli školy
- individuální poradenská práce se žáky v případě jejich žádosti řešit výukové obtíže, popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním
- řešení výukových a výchovných problémů, jednání s rodiči
- kariérové poradenství
- poradenská pomoc žákům při volbě povolání
- shromažďování informací a materiálů
- skupinové i individuální poradenství v této oblasti
- účast na seminářích týkajících se volby povolání
- organizace exkurzí a dalších aktivit studentů, které souvisejí s jejich budoucím profesním uplatněním, např. přednášky na úřadech práce
- spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
- vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
- spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
- individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků
- podíl na přípravě přípravných kurzů pro předškoláky
- spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zprostředkování jejich diagnostiky

Metodické a informační činnosti:

- účast na informačních akcích pro výchovné poradce a na vzdělávacích akcích v oblasti inkluze
- předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům
- předávání informací o žácích školským poradenským zařízením, která mají v kompetenci jejich diagnostiku a péči (metodická setkání se spádovou PPP, spolupráce i s dalšími organizacemi)
- zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání či profesního uplatnění žákům a jejich zákonným zástupcům (v posledních ročnících ZŠ, resp. v pátých či sedmých třídách při plánovaném přestupu na víceleté gymnázium
- metodické konzultace s učiteli při tvorbě IVP a PLPP a při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- evidence odborných zpráv a další dokumentace související s žáky školy